Regulamin MedKurier.pl

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego medkurier.pl
 2. Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Właściciel strony – HEALTH INSIGHT Sp. zo.o., NIP: 5242998217, ul. Białołęcka 396u, 03-253 Warszawa;
  2. Administrator – administrator danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/ GDPR) – HEALTH INSIGHT Sp. zo.o., NIP: 5242998217, ul. Białołęcka 396u, 03-253 Warszawa;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin;
  4. Użytkownik – każda osoba zapoznająca się z zawartością Serwisu bez dokonania rejestracji;
  5. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik nie anonimowy, zarejestrowany i zalogowany do Serwisu;
  6. Serwis – strona internetowa medkurier.pl za pośrednictwem której Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną;
  7. Konto – panel Użytkownika dostępny po zalogowaniu (i wcześniejszej rejestracji), umożliwiający publikowanie opinii i/lub komentowanie opublikowanych artykułów;
  8. Komentarze –wypowiedzi i opinie publikowane przez Użytkowników w Serwisie na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników i na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. Regulamin określa zasady realizacji przez Właściciela Strony na rzecz użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa ta polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisu treści, a także umożliwieniu Użytkownikom zamieszczanie opinii i komentarzy w Serwisie, przeglądania zawartości Serwisu, a także korzystania z innych funkcjonalności przewidzianych w Serwisie. W ramach świadczenia powyższej usługi Właściciel Strony udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu oraz dostarcza oprogramowanie w celu publikowania treści na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania w całości niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Regulamin określa zasady realizacji przez Właściciela Strony na rzecz użytkowników Serwisu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§2 Korzystanie z Serwisu
 1. Korzystanie z serwisu wymaga dostępu do Internetu oraz zainstalowania aktualnej wersji przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Chrome, Mozilla i inne)
 2. Korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu nie wymaga rejestracji i jest dostępne dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności spełnienia dodatkowych formalności.
 3. Rejestracja polega na:
  1. wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie Serwisu danymi takimi jak: imię, nazwisko, adres e-mail,
  2. potwierdzeniu autentyczności zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  3. akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu,
  4. kliknięcia przycisku „Dalej”.
 4. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, zgłoszenia naruszania dóbr osobistych przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, Administrator ma prawo:
  1. wezwać Użytkownika do bezzwłocznego usunięcia danych, które są nieprawdziwe;
  2. zablokować konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy;
  3. skasować konto Użytkownika ignorującego upomnienia Administratora,
  4. w wypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości danych, którymi posługuje się użytkownik w Serwisie, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość.
 5. Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, zasadami obowiązującego prawa, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. powyżej, jak również prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku notorycznego naruszania postanowień określonych powyżej.
 8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
§3 Zasady publikowania Komentarzy
 1. Komentowanie artykułów opublikowanych w ramach Serwisu jest możliwe pod artykułami w Serwisie oraz przy wykorzystaniu mediów społecznościowych w szczególności takich jak Twitter, Facebook.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 3. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych Komentarzy.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania wszelkich znanych informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z Komentarzami.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do: kontrolowania treści Komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania Komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie).
 6. Serwis nie jest miejscem reklamującym inne serwisy/portale internetowe. Komentarze zawierające linki do jakichkolwiek stron w innych serwisach nie będą publikowane.
§4 Zawarcie i rozwiązanie umowy
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie wejścia na stronę internetową Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
  1. opuszczenia przez Użytkownika Serwisu,
  2. w przypadku posiadania konta w Serwisie – wyrejestrowania się przez Użytkownika z Serwisu,
  3. decyzji Administratora, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, odmowy udzielenia Administratorowi danych niezbędnych do świadczenia danej usługi, problemami technicznymi po stronie Użytkownika, powodującymi trudności w świadczeniu na jego rzecz usługi przez Administratora.
§5 Prawa Autorskie
 1. Serwis oraz udostępnione w Serwisie elementy układu strony takie jak: logotypy, elementy graficzne, dźwiękowe, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów, rozwiązania nawigacyjne, oprogramowanie, bazy danych stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub podmiotów z nim współpracujących i pozostają pod ochroną prawa, w tym ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy prawo własności przemysłowej.
 2. Wszelkie modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, przedrukowywanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.1 powyżej, jest zabronione, chyba że zostanie udzielona odrębna, pisemna zgoda na ich dokonanie.
§6 Odpowiedzialność Administratora
 1. Administrator jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym wszystkich powyższych treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Użytkowników, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Administrator nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.
 2. Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w związku z wprowadzaniem ulepszeń lub modyfikacji technicznych, a także konserwacji.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu i funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za działanie serwisów lub zawartość serwisów, z którymi można uzyskać połączenie poprzez odesłania internetowe umieszczone w Serwisie.
§7 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności zapewnia Użytkownikom możliwość wglądu i zmiany podanych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych do rejestracji Użytkownika, w postaci imienia, nazwiska i adresu email jest dobrowolne. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Administrator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym wyłącznie za odrębną zgodą użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięta lub żądania uzupełnienia, uaktualnienia czy też sprostowania swoich danych poprzez kontakt z Administratorem pod adresem mailowym: redakcja@medkurier.pl
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
§8 Postępowanie reklamacyjne
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu.
 2. Reklamacja może zostać przesłana na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres: redakcja@medkurier.pl
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. oznaczenie podmiotu składającego (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od wykrycia przyczyn uzasadniających reklamację.
 6. Administrator dołoży wszelkich starań, aby reklamacja rozpatrzona została w terminie 30 dni od jej doręczenia. Informacja o decyzji podjętej w toku postępowania reklamacyjnego zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§9 Postanowienia końcowe
 1. Oz mianach postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator poinformuje Użytkownika z 7 dniowym wyprzedzeniem publikując na stronie medkurier.pl informację o planowanej zmianie regulaminu. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych Administrator poinformuje o zmianie i terminie jej wejścia w życie poprzez wysłanie maila na adres e-mail udostępniony w trakcie rejestracji.
 2. Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2024 roku.

Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie.